Onze School
Algemene Info
Onze Klassen
Activiteiten
Foto's
Diversen

Oudervereniging - Hand in hand

1. Doel

Het doel van de vereniging is het ondersteunen van de schooldirectie om zaken van algemeen belang voor onze kinderen te verbeteren, rekening houdend met de mogelijkheden en de wetgeving.

Het is de vereniging toegelaten om alle activiteiten te ondernemen die dit doel bevorderen, zoals o.a. meehelpen bij en ondersteunen van allerlei schoolactiviteiten.

2. Wie zijn wij?

Functie

Naam

Klas
Woonplaats
Voorzitter
Dhr. Dimitri Lucas                 [ papa van Shauni (1ste lj.) ]
Mesen
Secretaris
     
Andere leden
Dhr. Geert Derycke [ papa van Keano (5de lj.) ]

Mesen

  Dhr. Giovanni Lucas [ papa van Iluna (6de lj) en Iben (1ste lj.) ]

Mesen

  Dhr. Wannes Derycke [ papa van Ida (3de kleuter) en Lars (2de lj.) ]

Mesen

 

Mevr. Sophie Pyck [ mama van Kyra (4de lj.) ; Mauro en Lexi (2de kleuter) ]

Mesen

  Mevr. Lotte Victoor [ mama van Thibault (5de lj.) en Alina (3de lj.) ]

Mesen

Belangrijk: De directie is geen lid van de oudervereniging, hij/zij zetelt als adviserend orgaan.

3. Hoe lid worden?

De nieuwe leden worden door het bestuur aangenomen. Hiertoe moet een verzoek door het kandidaat-lid aan het adres van de vereniging worden gericht. De beslissing van het bestuur wordt genomen bij gewone meederheid ; een eventuele weigering moet niet worden gemotiveerd.

Door het aanvaarden van het lidmaatschap aanvaarden de leden de statuten van de vereniging . De geldig namens de vereniging aangegane verbintenissen verbinden alle bestuurders en leden van de vereniging hoofdelijke en ondeelbaar.

Enkel ouders van leerlingen van onze school kunnnen lid worden. Ouders van ex-leerlingen, sympathisanten, … kunnen wel deel uitmaken van de vriendenkring, die helpen bij de concrete organisatie van activiteiten. De verantwoordelijkheid bij deze organisaties ligt wel bij de directie of een verantwoordelijke van de oudervereniging.

Er is geen jaarlijkse bijdrage van de leden vereist.

Elk lid kan te allen tijde uit het bestuur treden. Het moet dit schriftelijk meedelen aan het adres van de vereniging. De Algemene vergadering kan besluiten een lid uit te sluiten. De beslissing daartoe wordt genomen met een 2/3 meerderheid.

We streven er naar dat elke klas een vertegenwoordiger heeft in het bestuur van onze oudervereniging.

P.S. De Franse taal kan/mag geen probleem zijn om tot de vereniging toe te treden ! ! ! !

4. Werking

De oudervereniging streeft ernaar minstens 1 maal per trimester te vergaderen, met een maximum van 5 à 6 vergaderingen.

De te behandelen punten van deze vergaderingen worden aangebracht door de bestuursleden en de directie.

De oudervereniging heeft een adviserende taak (zoals schoolbeleid, schoolreglement,...) die het via haar vertegenwoordigers in de Schoolraad laat gelden.

De oudervereniging organiseert ook diverse activiteiten (eetfestijn, koekenverkoop,...) waarmee het de school en/of leerlingen een extra-financieel steuntje kan geven.

De leden steken ook een handje toe op de diverse schoolactiviteiten en -organisaties.

De ouders kunnen altijd de bestuursleden contacteren om vragen te stellen of om problemen van algemeen schoolnut voor te leggen.