Inschrijven

Inschrijvingen

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit bevestigt en de werwantschap aantoont(het trouwboekje of geboortebewijs)
Tevens is het rijksregisternummer nodig om uw kind aan te melden bij het Departement Onderwijs en Vorming.

Kleuters mogen pas ingeschreven worden vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maand oud zijn.
Als ze jonger dan 3 jaar zijn, mogen ze pas naar school komen op de volgende instapdata:

  • De eerste schooldag na de zomervakantie
  • De eerste schooldag na de herfstvakantie
  • De eerste schooldag na de kerstvakantie
  • De eerste schooldag van feburari
  • De eerste schooldag na de krokusvakantie
  • De eerste schooldag na de paasvakantie
  • De eerste schooldag na O.L.H.-Hemelvaart
Bereken de instapdatum van uw peuter

Kleuters zijn niet leerplichtig.


Een kind is leerplichtig in de maand september waarin uw kind 6 jaar word. Dan is het kind wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het nog op die leeftijd in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.


Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven, kan enkel in samenspraak en na advies van directeur en CLB.


De leerlingen zijn verplicht om alle vakken en vakonderdelen te volgen. Wegens gezondheidsredenen kunnnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren. De ouders hebben het recht om af te zien van medisch schooltoezicht (MST), van individuele CLB-begeleiding. De weigering moet steeds schriftelijk gebeuren. Bij de inschrijving licht de directeur de ouders in over die mogelijkheid en overhandigt hij hen in voorkomend geval de nodige formulieren.

 

Indien u vragen hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren